MC PROCESS INK

MC PROCESS INK

 วัสดุพิมพ์

  1. เอเอส    (AS.)
  2. เอบีเอส  (ABS.)
  3. อะคริลิก (ACRYLIC)
  4. พีเอส    (PS.)
  5. พีซี      (PC.)

คุณสมบัติพิเศษ

  1. หมึกแห้งตัวได้ในอุณหภูมิห้อง
  2. พิมพ์ได้ง่ายและสะดวก
  3. ทนน้ำและแอลกอฮอล์
  4. ทนกรดและด่างได้ดี
  5. สีสดและผิวเงา

วิธีการแห้งของหมึก

  1. เนื้อหมึกแห้งผิว ประมาณ 5 นาที ที่อุณหภูมิ 35°C
  2. เนื้อหมึกแห้งสนิท ประมาณ 13 นาที ที่อุณภูมิ 35°C

วิธีการเก็บรักษา

  1. ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติและอย่าให้แสงอาทิตย์ส่องถูกกระป๋องหมึก
  2. ถ้าห้องเก็บสินค้ามีเครื่องปรับอากาศ (Air condition) จะช่วยยืดอายุหมึกได้นานขึ้น

คุณภาพหมึก

 
รายการ ผลการทดสอบ สภาพการทดสอบ
การเกาะยึด 100/100 ใช้วิธีครอสคัท(crosscut) และใช้เทปใสนิชิบัน (Nishiban) กว้าง 18 มม. ความแข็งของเนื้อสี
ความแข็งของเนื้อสี 3H ความแข็งไส้ดินสอ 45°C x แรงกด 200กรัม/ซม2
ความทนทานน้ำ ดี แช่ในน้ำ 1 เดือน

 

หมายเหตุ :

  - วัสดุที่ใช้พิมพ์ทดสอบเป็นแผ่น พีวีซี (PVC sheet)
  - ผลการทดสอบนี้ได้ทำในห้องทดลองสามารถใช้ข้อมูลที่แจ้งไว้นี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเท่านั้นเวลาทำงานจริงจะต้องหาค่าที่เหมาะสมกับการพิมพ์ในโรงพิมพ์ของท่านอีกครั้ง