GOLD

GOLD NO.03, NO.06, NO.07, NO.08 
     เป็นหมึกพิมพ์ระบบกราเวียร์ ใช้พิมพ์บนวัสดุประเภทกระดาษแก้วธรรมดา และกระดาษแก้วกันชื้น

ขั้นตอนการทำให้หมึกแห้ง
     ใช้อุณหภูมิอบแห้งประมาณ 80-120°C   โดยขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนการเจือจางหมึก
     ใช้โทลูอีน หรือ เอ็มอีเค ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้หมึกเหลวเหมาะกับการใช้ในงานพิมพ์ได้ดี