GOLD

GOLD NO.03, NO.06, NO.07, NO.08 

     เป็นหมึกพิมพ์ระบบกราเวียร์ ใช้พิมพ์บนวัสดุประเภทกระดาษแก้วธรรมดา และกระดาษแก้วกันชื้น

วิธีใช้
     ใช้อุณหภูมิอบแห้งสีประมาณ 80-120°C   โดยขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องพิมพ์

การเจือจางหมึก
     ใช้โทลูอีน หรือ เอ็มอีเค ในอัตราส่วนที่เหมาะสมทำให้หมึกเหลวเหมาะกับการใช้พิมพ์ได้ดี