LASVAN 420T

LASVAN 420T

เป็นกาวลามิเนท Laminate ใช้ระบบการพิมพ์กราเวียร์ กาวชนิดนี้ละลายด้วยน้ำหรือน้ำมัน solvent  กาว LASVAN 420T มีความทนต่อความชื้นและความร้อนดีกว่าน้ำยา Alkyltitanate (แอลคิวติทาเนท) หรือ Polyethylene imin (โพลีเอทธีลีน อิมีน)


คุณสมบัติพิเศษ
      1. มวลสาร Solid Content  : 10%
      2. ความหนืด Viscosity  : 1000 CPS ที่ 25°C
      3. สารละลาย  : น้ำ
      4. รูปลักษณะ  : เป็นน้ำยาสีเหลือง ไม่ใสมาก


ลักษณะพิเศษ
      เป็นน้ำยาที่มีคุณสมบัติพิเศษ ดังต่อไปนี้   
      1. มีความคงทนความร้อนดี เวลาใช้อุณหภูมิรีดสูงก็ไม่ทำให้การเกาะติดแน่นเสื่อมลง
      2. มีการทนความชื้นได้ดี
      3. ใช้เคลือบบนแผ่นวัสดุได้หลายชนิด
      4. มีความเกาะติดที่เหนียวแน่น
      5. เป็นน้ำยาที่ไม่ติดไฟ เพราะมีสารละลายที่เป็นน้ำจึงไม่มีอันตราย และยังไม่ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
      6. ไม่มีกลิ่นเหม็น   

วิธีใช้
     การใช้ LASVAN 420T ให้เจือจางด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ ให้ดูวิธีเจือจางข้อ 4 วิธีใช้มาตรฐานของน้ำยานี้ให้ดูจากตารางต่อไปนี้

 
รายการ มาตราฐานการใช้
ความเข้มข้นที่ใช้ 0.3-0.7%
สารเจือจาง น้ำ, เมทธานอล (Methanol), ไอโซโปรฟิว แอลกอฮอลล์ (Issopsopylalcohol)
วิธีเจือจาง ดูในข้อ 4
ค่าความเข้มข้นที่ใช้แอลกอฮอลล์ 60%
การใช้อุณหภูมิลามิเนต แอล ดี พี ดี ตั้งแต่ 280 °C
วัสดุที่ใช้ กระดาษแก้วธรรมดา, อะลูมิเนียมฟอยล์, โอพีพี,
ซีพีพี, และเฮสดีพีอี
วัตถุประสงค์ ใช้ทำซองบรรจุสินค้า


หมายเหตุ :
        1. น้ำยานี้ไม่สามารถใช้กับกระดาษแก้วกันชื้น (MST Cellaphane)
        2. วิธีเคลือบสามารถใช้ระบบลูกกลิ้งหรือบาโค้ดก็ได้
        3. เมื่อเคลือบด้วยวิธีใดก็ตามให้ทำการอบแห้งทันทีให้เพียงพอมิฉะนั้นอาจจะทำให้การเกาะติดแน่นหลังลามิเนตด้อยลงไป
        4. สามารถเคลือบน้ำยาซ้ำได้อีก
        5. เมื่อน้ำยาถูกผิวหนัง ให้ใช้น้ำล้างออกทันทีโดยไม่ต้องใช้สบู่
        6. ที่เก็บน้ำยาอย่าให้แสงอาทิตย์ส่องถูกโดยตรง

วิธีการเจือจาง
        1. ใช้น้ำ,เมธานอล (Methanol) หรือ ไอโซโปรฟิวแอลกอฮอลล์ (Isoproyl Alcohol) ผสมกับน้ำยา LASVAN 420T ได้ 
        2. การเจือจางด้วยน้ำเท่านั้นกับน้ำยาจะให้คุณภาพสมบูรณ์ที่สุด แต่กรณีต้องใช้จำพวกแอลกอฮอลล์ผสมก็เพื่อให้การอบแห้งได้เร็วยิ่งขึ้น อัตราส่วนในการผสมระหว่างน้ำกับแอลกอฮอลล์ คือ 50 : 50 หรือ 40 : 60

ในกรณีที่จะนำมาผสมกับน้ำยา LASVAN 420T ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้         
       ก. ขั้นแรกให้นำน้ำยา LASVAN 420T ในปริมาณที่ต้องการมาผสมกับน้ำก่อนให้ละลายเข้ากันให้ดี
       ข. นำกาว LASVAN 420T ที่ผสมไว้แล้วในข้อ ก. มาเติมแอลกอฮอลล์ ลงไปตามอัตรากำหนด   
  
หมายเหตุ : เมื่อน้ำยา LASVAN 420T ถูกเจือจางด้วยน้ำหรือน้ำผสมแอลกอฮอลล์ จะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นเพราะเกิดจากคุณสมบัติในตัวน้ำยา LASVAN 420T แต่ไม่เกิดผลเสียกับน้ำยา ด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ

* น้ำยา LASVAN 420T ได้ผ่านการตรวจตามข้อบังคับที่ 434 ของกระทรวงสาธารณะสุขในประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว