วิธีพิมพ์รูปลอกความร้อนด้วยหมึกสกรีน และ กาวผง


วิธีพิมพ์รูปลอกความร้อนด้วยหมึกสกรีน และ กาวผง

หมึกเชื้อน้ำ ( WATER BASE INK)  : -  RUBBER  680  SERIES
หมึกเชื้อน้ำมัน  (SOLVENT  BASE  INK)  :-  SK - 108  SERIES , SILICONE  INK,  หมึกพิมพ์ชนิด  (PLASTISOL)

ภาพประกอบแต่ละชั้นของการพิมพ์รูปลอกความร้อน
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ  --------->    ผง HOT FIX
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  --------->  MEDIUM , BINDER , WHITE
########################   --------->  หมึกพิมพ์

(1.)  นํากระดาษรูปลอกความร้อนหรือแผ่นพลาสติกที่ใช้กับงานพิมพ์รูปลอกความร้อน (แผ่นโพลีเอสเตอร์ (PET)  หรือชื่อทางการค้าเรียกว่า แผ่นไมล่า) เพื่อพิมพ์เป็นงานรูปลอกความร้อน
(2.) ให้พิมพ์หมึกสกรีนลงบนแผ่นรูปลอกความร้อน ด้านที่ถูกระบุให้พิมพ์ โดยใช้ผ้าสกรีนที่มีความละเอียดที่เหมาะสมกับลวดลายงานพิมพ์ และลายพิมพ์ที่ทําไว้ที่แม่พิมพ์จะต้องกลับด้าน เช่น ตัวอักษร R เมื่ออยู่บนแม่พิมพ์ต้อง เป็น Я
(3.) เมื่อพิมพ์ลวดลายจนครบทุกสีแล้ว ให้ใช้หมึกพิมพ์ชนิดไม่มีสี ( MEDIUM) หรือหมึกเชื้อน้ำจะเรียก BINDER และ หมึกพลาสติซอล จะเรียก BASE พิมพ์ทับลายพิมพ์ทั้งหมด โดยใช้แม่พิมพ์ผ้าเบอร์ 27 - 40 เมซ/ซม. ( 70 - 100 เมซ/นิ้ว ) หรือในบางกรณีอาจจะใช้สีขาวของหมึกรุ่นเดียวกับที่ใช้พิมพ์ลายก็ได้
(4.) ถ้าใช้กาวผงทําวิธี ดังนี้
      (4.1)  หลังจากพิมพ์ MEDIUM , BINDER  หรือ WHITE  แล้วให้โรยผงกาว HOT FIX ทันที ขณะที่ หมึกพิมพ์ยังไม่แห้ง  หลังจากนั้นปล่อยให้หมึกพิมพ์แห้งในอุณหภูมิห้องหรือใช้ความร้อนอบ ที่อุณหภูมิ 40 - 50 °C  ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาที (สามารถปรับอุณหภูมิและเวลาให้มาก หรือน้อยได้โดยดูจากสภาพแห้งตัวจริง) หมึกพิมพ์จะแห้งแข็งตัว  ทําให้ผงกาวยึดติดกับหมึก และขั้นต่อไปให้นําแผ่นรูปลอกความร้อนนี้มาเคาะหรือปัดด้วยแปรงขนยาวอ่อน  เพื่อให้ผง  กาวที่ไม่ได้ยึดติดกับหมึกพิมพ์หลุดลงมาและสามารถนํากลับใช้ได้อีก
      (4.2) กรณีไม่ใช้วิธีโรยผง ให้นําผงกาวผสมลงใน MEDIUM , BINDER , หรือ WHITE ( สีขาว ) ในอัตราส่วนประมาณผง 20 % ของนํ้าหนัก แล้วคนให้ผงกระจายทั่ว และใช้แม่พิมพ์ผ้าเบอร์ 27 - 40 เมซ/ซม. (70 - 100 เมซ/นิ้ว) พิมพ์ทับลายพิมพ์ทั้งหมด
หลังจากลงชั้นกาวเรียบร้อยแล้วจะต้องวางสิ่งพิมพ์ให้หมึกพิมพ์และกาวแห้งสนิท  และต้องให้เคมีใน หมึกทําปฎิกิริยาสมบูรณ์ที่สุดก่อนนําไปรีดบนชิ้นงาน  คือ  ต้องทิ้งไว้ให้ผ่าน 24 ชม. ก่อนนําไปรีด
( 5.) ให้นํารูปลอกความร้อนที่พิมพ์เสร็จสมบูรณ์ควํ่าหน้าลงบนชิ้นงานในตําแหน่งที่ถูกต้องและใช้ความร้อน 130 - 150  °C  ใช้เวลา 15 - 30  วินาที (อุณหภูมิและเวลาปรับได้ตามความเหมาะสมกับชิ้นงานด้วย) รีดให้ลวดลายพิมพ์ติดบนชิ้นงาน แต่ก่อนจะลอกกระดาษหรือแผ่นรูปลอกความร้อนออกต้อง วางไว้ให้ความร้อนแผ่นรูปลอกเย็นก่อนลอกทุกครั้ง