การพิมพ์รูปลอกความร้อนด้วยหมึกสกรีนและกาวผง

 

การพิมพ์รูปลอกความร้อนด้วยหมึกสกรีนและกาวผง

หมึกที่ใช้ในการพิมพ์ :

หมึกเชื้อน้ำ (WATER BASE INK)  :  RUBBER 680 SERIES

หมึกเชื้อน้ำมัน (SOLVENT BASE INK)  : SK-108 SERIES, SILICONE INK, หมึกพิมพ์ชนิด (PLASTISOL)

ขั้นตอนการพิมพ์ :

  • นํากระดาษรูปลอกความร้อนหรือแผ่นพลาสติกที่ใช้กับงานพิมพ์รูปลอกความร้อน แผ่นโพลีเอสเตอร์(PET) หรือชื่อทางการค้าเรียกว่าแผ่นไมล่า เพื่อพิมพ์งานรูปลอกความร้อน
  • พิมพ์หมึกสกรีนลงบนแผ่นรูปลอกความร้อน ด้านที่ถูกระบุให้พิมพ์ โดยใช้ผ้าสกรีนที่มีความละเอียดเหมาะกับลวดลายงานพิมพ์ และลายพิมพ์ที่ทําไว้บนแม่พิมพ์จะต้องกลับด้าน เช่น ตัวอักษร R เมื่ออยู่บนแม่พิมพ์ต้อง เป็น Я
  • เมื่อพิมพ์ลวดลายจนครบทุกสีแล้ว ให้ใช้หมึกพิมพ์ชนิดไม่มีสี (MEDIUM) หรือหมึกเชื้อน้ำ BINDER และ หมึกพลาสติซอล เรียกว่า BASE พิมพ์ทับลายทั้งหมด โดยใช้แม่พิมพ์ผ้าเบอร์ 27-40 เมซ/ซม. (70-100 เมซ/นิ้ว) ในบางกรณีอาจใช้สีขาวของหมึกรุ่นเดียวกับที่พิมพ์ลายก็ได้
  • การใช้กาวผงให้ทําวิธี ดังนี้
    • หลังจากพิมพ์ MEDIUM, BINDER หรือ WHITE แล้วให้โรยผงกาว HOT FIX ทันที ขณะที่ หมึกพิมพ์ยังไม่แห้ง หลังจากนั้นปล่อยให้หมึกพิมพ์แห้งในอุณหภูมิห้องหรือใช้ความร้อนอบ ที่อุณหภูมิ 40-50°C ใช้เวลาประมาณ 20 นาที (สามารถปรับอุณหภูมิและเวลาให้มาก หรือน้อยโดยดูจากการแห้งตัว) หมึกพิมพ์จะแห้งแข็งตัว ทําให้ผงกาวยึดติดกับหมึก ขั้นตอนถัดไปให้นําแผ่นรูปลอกความร้อนนี้มาเคาะหรือปัดด้วยแปรงอ่อนขนยาว  เพื่อให้ผงกาวที่ไม่ได้ยึดติดหมึกพิมพ์หลุดลงมาและสามารถนํากลับใช้งานต่อได้
    • กรณีไม่ใช้วิธีโรยผง ให้นําผงกาวผสมใน MEDIUM, BINDER, หรือ WHITE (สีขาว) ในอัตราส่วนประมาณผง 20% ของนํ้าหนัก คนให้ผงกระจายทั่ว และใช้แม่พิมพ์ผ้าเบอร์ 27 - 40 เมซ/ซม. (70-100 เมซ/นิ้ว) พิมพ์ทับลายพิมพ์ทั้งหมด หลังจากลงชั้นกาวเรียบร้อยแล้วจะต้องวางสิ่งพิมพ์ให้หมึกพิมพ์และกาวแห้งสนิท ต้องให้เคมีในหมึกทําปฎิกิริยาสมบูรณ์ที่สุดก่อนนําไปรีดบนชิ้นงาน คือ ต้องทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนนําไปรีด
  • นํารูปลอกความร้อนที่พิมพ์เสร็จสมบูรณ์ควํ่าหน้าลงบนชิ้นงานในตําแหน่งที่ถูกต้องและใช้ความร้อน 130-150°C ใช้เวลา 15-30 วินาที (อุณหภูมิและเวลาปรับได้ตามความเหมาะสมกับชิ้นงาน) รีดให้ลวดลายพิมพ์ติดบนชิ้นงาน ก่อนลอกกระดาษหรือแผ่นรูปลอกความร้อนออกต้องวางไว้ให้ความร้อนแผ่นรูปลอกเย็นก่อนลอกทุกครั้ง